Prawne aspekty zmiany konta – (cytat z Money.pl)

Prawne aspekty zmiany konta   „Posiadanie konta wcale nie musi oznaczać wieloletniego związku z bankiem. Rozwój bankowości oraz walka o klienta skutkują pojawianiem się coraz korzystniejszych ofert rachunków. W efekcie klienci niejednokrotnie decydują się na zmianę banku w którym posiadają konto na ten, który zaproponuje im lepsze warunki. Choć banki często obiecują pomoc w przeniesieniu […]

Prawne aspekty zmiany konta

 

„Posiadanie konta wcale nie musi oznaczać wieloletniego związku z bankiem. Rozwój bankowości oraz walka o klienta skutkują pojawianiem się coraz korzystniejszych ofert rachunków. W efekcie klienci niejednokrotnie decydują się na zmianę banku w którym posiadają konto na ten, który zaproponuje im lepsze warunki. Choć banki często obiecują pomoc w przeniesieniu konta, to pamiętaj aby sprawdzić, czy wszelkie formalności o charakterze prawnym zostały dopełnione.

Konto bankowe nie musi być drogie. Jeśli korzystasz z podstawowych usług, takich jak przelewy, stałe zlecenia, czy polecenia zapłaty, to bez problemu znajdziesz rachunek, który bank założy i będzie prowadził bez naliczania opłat. Jeśli płacisz za swoje konto i twój obecny bank nie oferuje rozwiązania dzięki któremu obniżysz koszt z nim związany pomyśl o przeniesieniu swojego rachunku do innego banku.

Przede wszystkim sprawdź umowę

Kodeks cywilny rozróżnia umowy rachunku bankowego na te zawierane na czas oznaczony i na czas nieoznaczony. Jeżeli chodzi o umowy zawierane na czas oznaczony – z reguły nie dają nam one możliwości manewru, ponieważ wygasają z dniem w nich wskazanym i co do zasady klient nie ma możliwości wcześniejszego ich rozwiązania.

Praktyka pokazuje jednak, że umowy takie nie są preferowane przez banki i zazwyczaj oferują one zawieranie umów na czas nieoznaczony. Zgodnie z art. 730 k.c. umowa taka może być rozwiązana w każdym czasie zarówno z inicjatywy klienta, jak i banku (przy czym rozwiązanie z inicjatywy tego ostatniego może nastąpić tylko z ważnych powodów).

W celu zapoznania się z regulacjami prawnymi odnoszącymi się do umowy rachunku bankowego sięgnąć należy do art. 725-733 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) oraz ustawy Prawo bankowe.

Postępuj zgodnie z umową

Z art. 52 ustawy prawo bankowe wynika, iż obowiązkiem banku jest określenie w zawieranych z klientami umowach rachunku bankowego między innymi przesłanek i trybu rozwiązania umowy. Daje to bankom możliwości kształtowania sposobu zakończenia danego stosunku prawnego według ich uznania (oczywiście w granicach wynikających z przepisów prawa).

Umowa może przewidywać możliwość rozwiązania np. z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku, jeśli przykładowo oświadczymy wolę rozwiązania umowy telefonicznie konsultantowi, to takie oświadczenie takie będzie nieważne i nie wywoła żadnych skutków prawnych – umowa nadal będzie obowiązywać.

Zgodnie z art. 78 k.c. „do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli”.

Ureguluj swoje zobowiązania

Z rozwiązaniem umowy mogą wiązać się pewne roszczenia tak banku względem klienta (np. roszczenie o spłatę debetu), jak i klienta względem banku (np. roszczenie o zwrot środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku). Zanim wypowiesz bankowi umowę ureguluj najpierw swoje zobowiązania – spłać kredyt odnawialny jeśli z takiego korzystasz, zamknij limit. Środki pozostawione na koncie przelej na inne konto. Jeśli bank pobiera opłatę za prowadzenie rachunku, pamiętaj aby na koncie pozostawić kwotę potrzebną na pokrycie tej opłaty w ostatnim miesiącu. W innym przypadku konto nie zostanie zamknięte, a opłaty będą dalej naliczane.

Roszczenia wynikające ze stosunku rachunku bankowego przedawniają się z upływem lat dwóch, co nie dotyczy jednak roszczeń o zwrot wkładów oszczędnościowych, których to przedawnienie następuje na zasadach ogólnych – a więc po upływie dziesięciu lat.

Nieużywane konto zamknie się samo

Warto również pamiętać, że ustawa Prawo bankowe stanowi, że umowa rachunku bankowego ulega także rozwiązaniu z mocy prawa, gdy w ciągu dwóch lat nie dokonamy z własnej inicjatywy na rachunku żadnych obrotów, a stan środków pieniężnych na tym rachunku nie przekracza kwoty minimalnej określonej w tej umowie (chyba że w umowie zastrzeżono inaczej).”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.